Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Puławach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-04-19

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-21

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Powiatowego Zarządu Dróg w Puławach jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane.

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa Powiatowego Zarządu Dróg w Puławach posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • widok standardowy strony,

 • powiększanie tekstu

 • zmniejszanie tekstu

 • odcienie szarości,

 • wysoki kontrast,

 • odwrócony kontrast,

 • jasne tło,

 • podkreślanie linków,

 • poprawa czytelności fontu,

 • resetowanie wyglądu strony

Data sporządzenia deklaracji

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-05-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Powiatowego Zarządu Dróg w Puławach.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pani Marlena Wójcik, adres poczty elektronicznej pzd.pulawy@hot.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 888 41 60. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rzecznik Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek dwupiętrowy, należy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie.

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Puławach prowadzi wejście od ul. Składowej po schodach. Siedziba urzędu znajduje się na II piętrze. Przed drzwiami wejściowymi po lewej stronie znajduje się dzwonek umożliwiający zejście pracownika merytorycznego na parter, bądź przywołanie osoby do pomocy. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. Brak podjazdu przed wejściem do budynku.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Budynek nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach. W budynku nie ma windy. Sekretariat znajduje się na II piętrze budynku. W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W Powiatowym Zarządzie Dróg w Puławach nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Dostępność zapewniona jest przez wsparcie pracownika sekretariatu, tel. 81 888 41 60, pzd.pulawy@hot.pl.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

 

Aplikacje mobilne

 • Brak

Skip to content